aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3630

CENA 60% POSUDKU - Prodej autosalon, autoservis, autobazar, myčka, Neplachovice, Opava, pozemek 4.628m2, budovy 1.241m2

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 30.10.2018 10:00:00
Aktuální čas 30.05.2020 13:53:27
Konec 1.kola 11.12.2018 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A3630
čas předložení návrhů 2.kola do 12.12.2018 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 12.12.2018 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 5 280 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Dosažená cena 5 310 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
3.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. kole výběrového řízení činí: 5,310.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 5,280.000,- Kč.

Výběrové řízení na prodej areálu jež tvoří autosalon se servisem, myčkou a pozemky autobazaru. Požadovaná cena činí cca 60% ceny posudku. Areál se nachází při ulici Hlavní (odbočka z ulice Opavská) v obci Neplachovice - 10 km od centra Opavy. Areál má dobrou dopravní dostupnost a je v dobrém stavebně technickém stavu, vybudován v rozmezí 1992-1995, s dostatečným pozemkovým zázemím. Celková užitná plocha všech budov činí 1.241m2. Celková plocha pozemků činí 4.628m2.

Areál se sestává z:
a) budova autosalonu - užitná plocha 1.PP cca 131m2, konstrukční výška 3, užitná plocha 1.NP cca 481m2, konstrukční výška 5m
b) autoservis s myčkou - užitná plocha cca 392m2, konstrukční výška 4,1m
c) karosárna - užitná plocha cca 80m2, konstrukční výška 4,63m
d) kanceláře-archiv – užitná plocha cca 77m2, konstrukční výška 2,75m
e) plechový sklad - užitná plocha cca 80m2, konstrukční výška 3,2m
f) zpevněné plochy


Popis areálu:
Objekty jsou zděné, vzájemně stavebně a funkčně propojené, okna jsou plastová, částečně dřevěná, vrata rolovací a plechová. Vytápění je ústřední s s plynovým kotlem, částečně podlahové, teplá voda z boileru. V objektu je klimatizace a alarm. Areál byl vystavěn v 1.polovině 90.roků 20.století. Pozemky 818/13 a 818/27 jsou zpevněnými plochami, v minulosti užívané jako autobazar.

IS: elektřina, veřejný vodovod, kanalizace je svedena do vlastní ČOV, plyn.

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Movitý majetek tvořící vybavení nemovitých věcí není předmětem prodeje!

Termin konání prohlídek:
I. termín - 22.11.2018 v 10:00 hod.
II. termín - 3.12.2018 v 10:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Hlavní 220, 747 74 Neplachovice.  GPS souřadnice: 49.9931369N, 17.8129472E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.


Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému nebo v písemné formě v zapečetěné obálce a to na předpsaném formuláři, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A3630, minimální požadovaná cena ve VŘ: 5,280.000,-Kč, cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 27.3.2018: 8,800.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 11.12.2018 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 12.12.2018 ve 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 12.12.2018 v 15:00.

Kauce: 350.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).


Předmět prodeje tvoří:
A)
- pozemek parc. č. 818/11 o výměře 392m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/č.ev., způsob využití stavba občanského vybavení,
- pozemek parc. č. 818/12 o výměře 434m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 220, způsob využití stavba občanského vybavení, v části obce Neplachovice,
- pozemek parc. č. 818/13 o výměře 1.019m2, orná půda,
- budova bez čp / č. ev., způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. 818/14
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 398 pro katastrální území Neplachovice, obec Neplachovice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Opava,

a dále
B)
- pozemek parc. č. 818/9 o výměře 1.830m2, ostatní plocha
- pozemek parc. č. 818/14 o výměře 79m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp / č. ev., jiná stavba
- pozemek parc. č. 818/23 o výměře 45m2, orná půda,
- pozemek parc. č. 818/25 o výměře 28m2, orná půda,
- pozemek parc. č. 818/27 o výměře 614m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 818/28 o výměře 59m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/č.ev., způsob využití jiná stavba,
- pozemek parc. č. 829/11 o výměře 128m2, ostatní plocha
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 479 pro katastrální území Neplachovice, obec Neplachovice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Opava.

Nemovitosti uvedené pod písm. A) jsou prodávány z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka HMC SILEZIA a.s. "v likvidaci". Nemovitosti uvedené pod písm. B) jsou prodávány z majetku přímého vlastníka.

Kupní cena bude v kupní smlouvě rozdělena na kupní cenu za věci uvedené pod písm. A) a na kupní cenu za věci uvedené pod písm. B), přičemž na kupní cenu za věci uvedené pod písm. A) připadá část celkem dosažené ceny ve výši 71,4% a na kupní cenu za věci uvedené pod písm. B) připadá část celkem dosažené ceny ve výši 28,6%.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena za věci uvedené pod písm. A) musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy a to na účet majetkové podstaty insolvenčního správce (podmínka stanovená insolvenčním soudem).
Kupní cena za věci uvedené pod písm. B) musí být vítězem výběrového řízení zaplacena do úschovy (advokát, notář popř. jistotní účet v bance) před podpisem kupní smlouvy, tzn. po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]