aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5275

INVESTICE - VÝROBNÍ A SKLADOVÝ AREÁL - RAKOVNÍK, PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SEVER, užitná plocha 2.350m2, pozemky 2.923m2

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 27.07.2020 10:00:00
Aktuální čas 23.01.2021 08:00:56
Konec 1.kola 23.09.2020 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5275
čas předložení návrhů 2.kola do 24.09.2020 12:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 32 244 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 600 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
panorama1.jpg
 
Popis:
Výběrové řízení na prodej výrobního areálu v průmyslové zóně Sever, na severu Rakovníka z majetku dlužníka Tomáš Vrátný. Areál byl zkolaudovaný v roce 2017 a sestává se z dvoupodlažní výrobní haly a administrativní budovy. Celková podlahová plocha budov činí 2.350m2, výměra pozemků činí 2.923m2. Areál má velmi dobrou dopravní dostupnost (Praha 50km, rychlostní komunikace Praha-Karlovy Vary 8km) a je ve velmi dobrém stavebně technickém stavu.

Minimální požadovaná cena činí 80% znaleckého posudku!!

Areál je kompletně klimatizovaný, veškeré provozní zázemí (kotelna, serverovna, šatny, soc.zařízení, sprchy, kanceláře, zasedací místnost), nosnost podlahy v hale činí 3t/m2, se zátěžovým leštěným betonem s nátěrem proti prašnosti. 

Výrobní hala bez č.p. je samostatně stojící budova se dvěma nadzemními podlažími. V 1. NP se nachází recepce, sklad, výrobní prostory, expedice, šatny a zázemí. Ve 2. NP se nachází výrobní prostory, kanceláře, kotelna, serverovna, wc, úklid a příruční sklad. Podlahová plocha cca 2.100m2.

Administrativní budova č.p. 257 je přízemní, částečně podsklepená. V 1.NP se nachází 2 kanceláře, vstupní prostor, koupelna, wc, zasedací místnost, kuchyně, dílna/garáž. Ve 2.NP je chodba, 2 pomocné prostory, koupelna, wc, úklidová místnost. Budova je dle posudku v dobrém stavu s průběžnou dobrou údržbou. Podlahová plocha cca 250m2.  

IS: elektřina, voda, kanalizace, plyn. Vytápění - ústřední plynové.

Areál je přístupný přes pozemky parc.č. 3099/2 a parc.č. 3769/2 ve vlastnictví jiného vlastníka - ošetřeno věcným břemenem chůze a jízdy.
 
Dispoziční řešení jednotlivých podlaží - půdorysy a výměry jsou k dispozice v příloze aukce a v přiloženém informačním memorandu a také v přiloženém znaleckém posudku.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 24.8.2020 ve 12:00 hod.
II. termín - 8.9.2020 ve 12:00 hod.
III. termín - 14.9.2020 ve 12:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Šamotka 257, 269 01 Rakovník.  GPS souřadnice: 50.1098964N, 13.7578175E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek St. 432/2 o výměře 156m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 257, zp.využití bydlení, v části obce Rakovník II,
- pozemek parc.č. St. 434/16 o výměře 1.004m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., zp.využití jiná stavba,
- pozemek parc.č. 3093/29 o výměře 87m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 3093/30 o výměře 76m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 3096/15 o výměře 38m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 3099/6 o výměře 11m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 3099/7 o výměře 56m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 3768/5 o výměře 257m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 3769/7 o výměře 48m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 4198/2o výměře 951m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 4222 o výměře 167m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 4268 o výměře 72m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 9793 pro katastrální území Rakovník, obec Rakovník, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Rakovník.

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A5275, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit výhradně elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz

Forma prodeje:
Výběrové řízení je dvoukolové s následnou licitací v anglické aukci. První kolo seznámení se s předmětem prodeje+složení kauce a podepsání smlouvy o složení kauce. Ve druhém kole uchazeči předkládají nabídky. Pro účastníky jejichž nabídka skončí na 1-3 místě (o pořadí rozhoduje výše předložené ceny), bude v systému www.verejnedrazby.cz spuštěno finální, tzv. třetí kolo, které proběhne v samostatné anglické aukci, v rámci které tito účastníci budou o výslednou kupní cenu licitovat.

Minimální požadovaná cena:  32,244.000,-Kč
Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 15.11.2018: 40,305.000,-Kč

Termíny:
Termín složení kauce a doručení podepsané Smlouvy o složení kauce: do 23.9.2020 do 17:00 hod.
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 24.9.2020 do 12:00 hod.
Termín konání samostatné anglické aukce (3.kolo)*: 24.9.2020 v 15:00 hod.

Kauce: 600.000 Kč.

*samostatné anglické aukce (tzv. třetího kola tohoto VŘ) se mohou účastnit zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním až pátém místě (tito zájemci budou neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola a tato částka bude vyvolávací cenou v tzv. třetím kole, tj. v samostatné anglické aukci.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Tomáš Vrátný. 

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení uzavřena nejpozději do 60 dnů ode dne skončení třetího kola výběrového řízení, tj. nejpozději do 23.11.2020.Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před uzavřením kupní smlouvy.  

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]