aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4420

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST - Prodej RD se 7 byty, pozemek 1.438m2, užitná plocha 787m2, TOP LOKALITA - Brno-Medlánky

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 22.08.2019 10:00:00
Aktuální čas 06.06.2020 00:31:19
Konec 1.kola 22.10.2019 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A4420
čas předložení návrhů 2.kola do 23.10.2019 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 21 500 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 3 000 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: C - Úsporná
 
DSC08355_a-HDR.jpg
 
Popis:
Výběrové řízení na prodej výjimečného domu v Brně, k.ú. Medlánky, ulice Hudcova. Dům obsahuje celkem 7 bytů a je provedený ve vysokém standardu - mramor, žula, vyhřívané cesty ke garážím, bazén se slanou vodou, koupací jezírko, studna, zahrada kompletně pod závlahou, vinný sklep, 4x krb, centrální vysavač, kamerový systém, EZS, příprava na výtah apod. Celková užitná plocha všech prostor 787m2, celková výměra pozemků 1.438m2.

Popis předmětu prodeje, výměry:
Dům se nachází v severozápadní části města Brna, v k.ú. Medlánky, ul. Hudcova. Původně dva rodinné domy jsou využívány jako vzájemně stavebně a provozně propojený jeden bytový dům s šesti byty (na zahradě v samostatném domku se nachází sedmý byt). Dům má dvě nadzemní podlaží a nad částí třetí podlaží (obytné podkroví), vnitřní bazén se slanou vodou. Jednotlivá podlaží jsou propojena schodišti, mezi 1.NP a 2.NP se nachází výtahová šachta bez instalovaného výtahu.IS: voda, plyn, elektřina, kanalizace, přístup z veřejné komunikace. Vytápění ústřední z elektrokotlů, TUV el.bojler. Jedná se o novostavby (z původního objektu č.p. 34 zůstala zachována pouze uliční část, zbylá část byla nově postavena. Objekt č.p. 58 je kompletně nově postavený na místě původní stavby.   

Kategorie energetické náročnosti budovy: C - úsporná. Průkaz je uveřejněný v příloze aukce.

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

V předmětu prodeje se nacházejí movité věci. Prodávající upozorňuje na skutečnost, že tyto mohou být ke dni předání nemovitosti v nemovitosti ponechány. Pokud ke dni předání nemovitosti nebudou dlužníkem vyklizeny, stávají se součástí předmětu prodeje, kdy jejich případné vyklizení je již plně v kompetenci kupujícího.

Video prohlídka domu je k dispozici na tomto odkazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=3rX_UTQM9B8&feature=youtu.be

Termin konání prohlídky:
I. prohlídka: 10.9.2019 ve 14:00hod.
II. prohlídka: 24.9.2019 ve 14:00hod.
III. prohlídka: 15.10.2019 ve 14:00hod.

Místo konání prohlídky:
Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Hudcova 34/14, 621 00 Brno-Medlánky.
GPS souřadnice: 49.2397478N, 16.5754436E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 553 o výměře 134m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 34, zp.využití bydlení, v části obce Medlánky,
- pozemek parc.č. 554 o výměře 244m2, zahrada,
- pozemek parc.č. 555 o výměře 154m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 58, zp.využití rod.dům, v části obce Medlánky,
- pozemek parc.č. 556/1 o výměře 769m2, zahrada,
- pozemek parc.č. 556/2 o výměře 61m2, zahrada,
- pozemek parc.č. 701 o výměře 76m2, zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 2396 pro katastrální území Medlánky, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město.

Stavby garáže na pozemku parc.č. 556/1 a na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 705/1 a parc.č. 703 a zahradního domku na pozemku parc. č. 554 a na pozemku jiného vlastníka parc.č. 705/1, které podléhají evidenci v katastru nemovitostí (KN) nejsou v dokumentech KN evidovány. Zde uvedené stavby dle dostupných informací stojí na uvedených pozemcích již déle než 10 let; dle dostupných informací nebylo až doposud známo, že tyto stavby stojí na cizích pozemcích a jsou již více než 10 let nerušeně užívány v nezměněných hranicích.

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A4420, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit výhradně elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz

Forma prodeje:
Výběrové řízení je dvoukolové s následnou licitací v anglické aukci. První kolo seznámení se s předmětem prodeje+složení kauce a podepsání smlouvy o složení kauce. Ve druhém kole uchazeči předkládají nabídky. Pro účastníky jejichž nabídka skončí na 1-5 místě (o pořadí rozhoduje výše předložené ceny), bude v systému www.verejnedrazby.cz spuštěno finální, tzv. třetí kolo, které proběhne v samostatné anglické aukci, v rámci které tito účastníci budou o výslednou kupní cenu licitovat.

Minimální požadovaná cena:  21,500.000,-Kč
Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 26.6.2019: 21,500.000,-Kč

Termíny:
Termín složení kauce a doručení podepsané Smlouvy o složení kauce: do 22.10.2019 do 17:00 hod.
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 23.10.2019 ve 14:00 hod.
Termín konání samostatné anglické aukce (3.kolo)*: 24.10.2018 ve 14:00 hod.

Kauce: 3,000.000 Kč.

*samostatné anglické aukce (tzv. třetího kola tohoto VŘ) se mohou účastnit zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním až pátém místě (tito zájemci budou neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola a tato částka bude vyvolávací cenou v tzv. třetím kole, tj. v samostatné anglické aukci.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčních řízení dlužníků Daniela Alexandra Magal a Viktor Harnach. 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Vítěz výběrového řízení je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne skončení třetího kola výběrového řízení, tj. nejpozději do 23.12.2019 uzavřít K
upní smlouvu ve znění dle vzoru kupní smlouvy, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento vzor kupní smlouvy je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Vzor kupní smlouvy.pdf.

Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před uzavřením kupní smlouvy.  

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]