aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4969

Komerční areál Petrov, plocha pozemků 18.899m2, Petrov u Hodonína, Jihomoravský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 22.11.2019 12:00:00
Aktuální čas 06.08.2020 08:33:38
Konec 1.kola 22.01.2020 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro
čas předložení návrhů 2.kola do 23.01.2020 11:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 23.01.2020 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 4 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Dosažená cena 8 111 111  Kč
 
uvodka.jpg
 
Popis:

Nejvyšší nabídka ze třetího kola činí 8,111.111 Kč (osm milionů jedno sto jedenáct tisíc jedno sto jedenáct korun českých).


Nejvyšší nabídka z druhého kola činí 7,650.000 Kč (sedm milionů šest set padesát tisíc korun českých).


Oproti obchodním podmínkám je vyloučeno u tohoto výběrového řízení podávat nabídky elektronicky do systému www.verejnedrazby.cz. Nabídku lze podat pouze písemně v zapečetěné obálce na přiloženém formuláři.


Předmětem prodeje je rozlehlý rovinatý areál umístěný v obci Petrov (k.ú. Petrov u Hodonína). Areál byl využívaný jako zázemí pro nákladní kamionovou dopravu a částečně také jako celnice a celní sklad.


Celková plocha pozemků: 18 899 m2

Celková užitná plocha budov: 1 086 m2


Prohlídky budou konány v následujících termínech:
1. prohlídka       09.12.2019 v 11:00
2. prohlídka       07.01.2020 v 15:00

 

Účast na prohlídce prosím předem potvrďte makléři na výše uvedených kontaktech.UŽITNÁ PLOCHA DLE TYPU PROSTOR

- výrobně skladovací prostory: 725 m2

- administrativní prostory: 221 m2

- rekreační objekty: 72 m2

- soc. zařízení a technické zázemí: 68 m2

 

Podrobné informace a další technickou dokumentaci vč. půdorysů jednotlivých budov naleznete v přiloženém informačním memorandu.

 

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 19.01.2012: 4 700 000 Kč

 

Znalecký posudek naleznete v sekci „Přiložené soubory“ ve spodní části stránky.

 

Přednostmi areálu jsou logisticky výhodná pozice, perfektní dostupnost areálu, dostatek zpevněných ploch a celkově rozsáhlé a komplexní zázemí pro obchodní činnost. Původní výstavba proběhla v roce 1995.

 

V areálu zpevněné plochy: cca 10 000 m2

 

Územní plán: Areál se dle územního plánu pro obec Petrov v okresu Hodonín nachází v oblasti s označením V – Výrobní aktivity, konkrétně je oblast umístění areálu definována jako funkční typ Vp.

 

Inženýrské sítě: Soubor pozemků, ze kterých je areál složen, je možné napojit na všechny inženýrské sítě mimo splaškovou kanalizaci a centrální ČOV. Jednotlivé přípojky jsou umístěny u hranice areálu.

Dopravní obslužnost: Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.  Areál disponuje dvěma vjezdy.

 

Prohlídky možné po předchozí domluvě s makléřem.

 

Adresa: Petrov, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, stát Česko
GPS: 48.8774831N, 17.2789236E

 

 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 40 INS 4881 / 2011

 

Upozornění: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Upozornění: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Upozornění: Některé pozemky jsou zatíženy věcnými břemeny k vedení energetických sítí, které nejsou zapsány na listu vlastnictví.

Upozornění: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Upozornění: Přes část areálu vede vedení elektrického napětí (E.ON). Situace je blíže specifikována v přiloženém informačním memorandu.

Upozornění: Podle čl. I. odst.5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci provozovatelem požadováno uzavření smlouvy o složení kauce.

Upozornění: Prodávající a zprostředkovatel upozorňují zájemce, že některé stavby nejsou řádně zapsány v katastru nemovitostí. Problematika je blíže specifikována v přiloženém informačním memorandu.

Upozornění: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Upozornění: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Upozornění: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Upozornění: Prodávající upozorňuje, že budova výrobně-skladovací haly leží z části na pozemku parc.č. 1427/9, který není součástí prodeje.

Upozornění: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Upozornění: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Upozornění: Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Upozornění: Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]