aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5095

Komerční areál PROTON, plocha pozemků 25.636 m2, ul. Švermova, Protivín, okr. Písek

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 04.06.2020 09:00:00
Aktuální čas 26.10.2020 14:47:53
Konec 1.kola 04.08.2020 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro
čas předložení návrhů 2.kola do 05.08.2020 11:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 05.08.2020 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 21 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 400 000 Kč
Dosažená cena 22 300 000  Kč
 
1.jpg
 
Popis:

Nejvyšší nabídka z druhého kola činí 21.000.000,- Kč.


Nejvyšší nabídka z druhého kola činí 22.300.000,- Kč.Předmětem prodeje je uzavřený průmyslový areál v obci Protivín sestávající z pěti hlavních budov, kterými jsou výrobní hala PVC, výrobní hala AL, administrativní budova, budova fitness a wellness, ubytovna, skla-dová hala, automyčka, budovy garáží a plechový přístřešek. V areálu je umístěna FVE (270 ks fotovoltaických panelů), která je také součástí prodeje. Dále je součástí prodeje veškerý movitý majetek umístěný budovách (zásoby, stroje, zařízení).

Celková plocha pozemků: 25 636 m2
Celková užitná plocha budov: 4 144 m2

Inženýrské sítě: Areál je napojen na inženýrské sítě (tzn. dálkový vodovod, veřejná kanalizace, plyn, elektro).
Územní plán: Areál se dle územního plánu nachází v oblasti s označením "Plochy výroby a skladování", konkrétně do kategorie "VP – Lehká průmyslová výroba, potravinářská výroba a sklady".
FVE: V areálu je umístěna a provozována FVE, která výrazně navyšuje ekonomický potenciál investice  - uzavřena za velmi výhodných podmínek (viz. Informačním memorandum s kompletním zněním smlouvy o dodávce E.ON a Znalecké posudky FVE níže v příložených souborech).

Rozdělení jednotlivých ploch:
a) výrobní prostory - 1 882 m2
b) skladovací prostory - 1 000 m2
c) administrativní prostory - 440 m2
d) ubytovací prostory - 51 m2
e) garáže - 126 m2
d) ostatní prostory - 645 m2

Podrobnější informace naleznete níže v přiloženém Informačním memorandu. Mezi přiloženými soubory dále naleznete také jednotlivé Znalecké posudky k příslušným součástem předmětu prodeje (movitosti/nemovitosti/FVE/podnik).

Areál mimo jiné disponuje bezproblémovým přístupem a rozsáhlou zpevněnou plochou, která může být využita k realizaci obchodní činnosti, parkování, apod.

Prohlídky jsou možné po předchozí domluvě s makléřem (viz. přiložené kontakty).

Adresa: ul. Švermova, Protivín, PSČ 39811, okr. Písek, Jihočeský kraj, stát Česko
GPS: 49.2136369N, 14.2048375E


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSCB 44 INS 1372 / 2018

UPOZORNĚNÍ: Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.
UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je částečně pronajatý na základě platných nájemních smluv (úplné znění nájemních smluv viz. Informační memorandum).
UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 (čtyřicetipěti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
UPOZORNĚNÍ: Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje je zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000,- Kč).
UPOZORNĚNÍ: Podle čl. I. odst.5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci provozovatelem požadováno uzavření smlouvy o složení kauce.
UPOZORNĚNÍ: Prodávající upozorňuje na uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k vedení distribuční soustavy NN společností E.ON Distribuce, a.s. (viz. plné znění v Informačním memorandu níže mezi přiloženými soubory).
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
UPOZORNĚNÍ: Prodávající upozorňuje, že budova výrobně-skladovací haly leží z části na pozemku parc.č. 1427/9, který není součástí prodeje.
UPOZORNĚNÍ: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.
UPOZORNĚNÍ: Zájemce bere na vědomí, že prodej předmětu prodeje bude realizován v režimu ustanovení § 56, zejména pak, odst. 6. zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, a je že je tedy povinen s uplatněním DPH v tomto režimu vyslovit souhlas, stejně tak prodej předmětu prodeje bude realizován v režimu přenesení daňové povinnosti na kupujícího ve smyslu ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, a je že je tedy povinen s přenesením daňové povinnosti na kupujícího vyslovit souhlas vyslovit souhlas.
UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]