aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A2506

Komerční pozemky v k.ú. Velká Dobrá sousedící s D6

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Bartoš Petr
Email bartos@gaute.cz
Telefon +420608700962
Začátek 20.01.2017 13:31:00
Aktuální čas 06.04.2020 22:37:07
Konec 1.kola 23.03.2017 18:00:00
Místo předložení návrhu sídlo společnosti AB insolvence v.o.s., Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 11000
čas předložení návrhů 2.kola do 06.04.2017 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena Ne
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
ortofoto.jpg
 
Popis:
Komerční pozemky v k.ú. Velká Dobrá sousedící s D6

UPOZORNĚNÍ: Výběrové řízení se neřídí obchodními podmínkami portálu www.verejnedrazby.cz

UPOZORNĚNÍ: Automaticky zobrazované komentáře na portálu www.verejnedrazby.cz se váží k obchodním podmínkám portálu, jimiž se dáné výběrové řízení neřídí.

UPOZORNĚNÍ: Rozhodným účtem pro úhradu jistoty je účet č. 4200474794/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s.


Komerční pozemky v katastrálním území obce Velká Dobrá se skládají ze dvou souborů: Soubor A a Soubor B (viz. Podmínky výběrového řízení odst. 2.4.1. a 2.4.2.). Oba soubory pozemků jsou přístupné z nájezdů dálnice D6 a okolních cest, vzájemné spojení pozemků je zprostředkované pomocí mostu pro pěší, který není součástí prodeje. Součástí Souboru A je budova bývalého motorestu, který ve v dezolátním stavu.

Plocha pozemků: 33 111 m2
Plocha pozemků Soubor A: 16 097 m2
Plocha pozemků Soubor B: 17 014 m2

Výhody Souboru A:
-    Výhodná poloha poblíž významného dopravního spoje, dálnice D6
-    Možnost vybudování stravovacího/ubytovacího zařízení
-    Možnost pronájmu/prodeje pozemků třetím osobám
-    Velkou část pozemku je možné využít pro drobnou výrobu

Výhody Souboru B:
-    Výhodná poloha poblíž významného dopravního spoje, dálnice D6
-    Možnost vybudování stravovacího/ubytovacího zařízení
-    Možnost pronájmu/prodeje pozemků třetím osobám

Lokace:     Velká Dobrá, okres Kladno, Středočeský kraj
Vzdálenosti:     Praha 18 km (centrum 30km)
Kladno 4 km
Karlovy Vary 100 km
pozemek se nachází přímo u dálnice D6
GPS:         50.1056089N, 14.0699311E

Sítě: vodovod, el. proud, plyn, obecní kanalizace
Forma prodeje: Výběrové řízení dle zvláštních podmínek
 
Podrobnosti výběrového řízení:

Doporučená kupní cena Souboru A Předmětu prodeje:        9.750.000,- Kč
Doporučená kupní cena Souboru B Předmětu prodeje:        6.950.000,- Kč

Jedná se o doporučenou cenu. Ve výběrovém řízení je možné nabídnout cenu dle uvážení zájemce.

Prodej Předmětu prodeje nepodléhá povinnosti úhrady daně z přidané hodnoty.

Poplatníkem daně z nabytí Předmětu prodeje a zároveň smluvní stranou, která nese náklady spojené s převodem vlastnického práva k Předmětu prodeje (zejména poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí) je Účastník VŘ (Vítěz VŘ, kupující), což bude uvedeno i v Kupní smlouvě ohledně Předmětu prodeje.

Termíny konání 1. a 2. kola VŘ:
1. kolo VŘ:                od 23.2.2017 do 23.3.2017
2. kolo VŘ:                od 24.3.2017 do 8.5.2017
Termín pro Předložení nabídek:     od 24.3.2017 do 6.4.2017

Každý zájemce, který se chce stát Účastníkem 1. kola VŘ, je povinen před začátkem 1. kola splnit všechny podmínky účasti ve VŘ, kterými jsou:

a)    předložení čestného prohlášení ve znění dle čl. 4.1 Podmínek;
b)    odsouhlasení a podepsání Podmínek;
c)    uzavření Dohody o složení jistoty; a
d)    uhrazení Jistoty na Účet.

Každý Účastník 1. kola VŘ, který splnil podmínky pro účast v 1. kole VŘ, je oprávněn se účastnit 2. kola VŘ.

Obsahem 1. kola VŘ je jednání o podmínkách a textu Návrhu kupní smlouvy. Tato fáze VŘ je zakončena potvrzením původního Návrhu kupní smlouvy Prodávajícím nebo předložením Nového návrhu kupní smlouvy (bez uvedení Kupní ceny) Účastníkům 2. kola VŘ. UPOZORNĚNÍ: 1. kolu VŘ předchází předložení čestného prohlášení ve znění dle čl. 4.1 Podmínek, odsouhlasení a podepsání Podmínek, uzavření Dohody o složení jistoty a uhrazení Jistoty na Účet.

Místo pro Předložení nabídek, případně i Předložení dodatečných nabídek: Sídlo Prodávajícího (AB insolvence v.o.s., Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 11000)

Obsahem 2. kola VŘ je předložení nabídek, případně i předložení dodatečných nabídek, a výběr té nejvýhodnější za účelem určení Vítěze VŘ.

Vyhodnocení 2. kola VŘ:
Vyhodnocení VŘ provede
Prodávající na základě Předložení nabídek, resp. Předložení dodatečných nabídek, Účastníků 2. kola VŘ za přítomnosti zástupce Vyhlašovatele. Vyhodnocení 2. kola VŘ je zpravidla ukončeno výběrem Vítěze VŘ, rozesláním Oznámení o Vítězi VŘ a jeho zveřejněním na www.verejnedrazby.cz.

Kritériem, podle kterého bude hodnoceno 2. kolo VŘ, je zejména výše nabízené Kupní ceny za Předmět prodeje, tj. Soubor A, resp. Soubor B Předmětu prodeje.

Výše Jistoty:
Jistota pro Soubor A Předmětu prodeje činí:     250.000,- Kč
Jistota pro Soubor B Předmětu prodeje činí:     250.000,- Kč

Účastní-li se Účastník VŘ tohoto VŘ ohledně Souboru A Předmětu prodeje a zároveň ohledně souboru B Předmětu prodeje, pak je povinen složit Jistotu pro Soubor A i Jistotu pro Soubor B.

Každý z účastníků VŘ, resp. zájemce, který se chce stát účastníkem VŘ,  je při převodu jakékoliv finanční částky povinen použít účet 4200474794/6800, vedený u Sberbank CZ, a.s. Jedná se zejména pak o Jistoty, případně Kupní ceny. Účastník, resp. zájemce, je povinen platbu označit za použití variabilního symbolu ve tvaru svého rodného čísla/svého IČ,
(dle toho, jaký identifikační údaj uvedl v prohlášení dle čl. 4.1 Podmínek), a to v řadě za sebou bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek.

Jediným možným způsobem úhrady Jistoty a Kupní ceny je bankovním převodem na Účet. Úhrada jiným způsobem je vyloučena. Započtení na Kupní cenu je vyloučeno, není-li výslovně uvedeno jinak. U platby na Jistoty musí být vždy uvedeno v informaci pro příjemce, zda je částka hrazena na Jistotu pro Soubor A či na Jistotu pro Soubor B, resp. na Jistotu pro Soubor A + Soubor B.

Lhůta splatnosti Kupní ceny je stanovena na 30 dní od zveřejnění Oznámení o Vítězi VŘ (příp. o novém Vítězi VŘ vyhlášeném po Zmaření prodeje dříve vyhlášeným Vítězem VŘ) na internetových stránkách Vyhlašovatele www.verejnedrazby.cz.

Žádný z Účastníků VŘ, resp. zájemců, kteří se chtějí stát Účastníkem VŘ, nemá nárok na zaplacení úroků či jakýchkoliv jiných přírůstků Jistoty či Kupní ceny složené na Účtu bez ohledu na to, jak bude zejména s Jistotou v průběhu VŘ naloženo.

Kupní smlouva: Účastník VŘ, který bude vyhlášen Vítězem VŘ, je povinen uhradit ve stanoveném termínu nabízenou Kupní cenu, není-li níže stanoveno jinak. Uhradí-li Vítěz VŘ Kupní cenu řádně a včas, dopodepíše
Prodávající do 5 pracovních dní od zaplacení Kupní ceny Návrh kupní smlouvy dle Předložení nabídky, resp. Dodatečného předložení nabídky, Vítěze VŘ, čímž dojde k uzavření Kupní smlouvy. Ve stejné lhůtě dojde k protokolárnímu předání a převzetí Předmětu prodeje mezi smluvními stranami Kupní smlouvy. Kupní smlouva bude tedy s Vítězem VŘ uzavřena a k předání Předmětu prodeje Vítězi VŘ dojde až po uhrazení Kupní ceny. Bude-li Kupní smlouva uzavírána s totožným Vítězem VŘ ohledně Souboru A Předmětu prodeje a zároveň ohledně Souboru B Předmětu prodeje, mohou se strany Kupní smlouvy dohodnout na uzavření jedné smlouvy ohledně celého Předmětu prodeje, po uhrazení celé Kupní ceny, ve znění odpovídajícím dříve odsouhlaseným návrhům Kupní smlouvy (ohledně Souboru A a/nebo Souboru B Předmětu prodeje).

Jistota uhrazená Účastníkem VŘ se započítává na Kupní cenu, pokud se Účastník VŘ stane Vítězem VŘ, a to okamžikem doplacení částky odpovídající Kupní ceně snížené o složenou Jistotu na Účet.

Pokud dojde ke Zmaření prodeje Vítězem VŘ, právo a zároveň povinnost uzavřít Kupní smlouvu přechází (po uhrazení v příslušném Předložení nabídky, resp. Předložení dodatečné nabídky, uvedené Kupní ceny) na Účastníka VŘ, který učinil druhou, případně další nejvyšší nabídku, vyhlášeného novým Vítězem VŘ. 

Účastník VŘ, který se VŘ účastnil ohledně Souboru A Předmětu prodeje a zároveň Souboru B Předmětu prodeje s cílem nabýt výlučně Předmět prodeje jako celek a tuto svou vůli způsobem (dle čl. 2.5 Podmínek VŘ) jasně, řádně a včas vyjádřil, má právo (nikoliv však povinnost) písemně odstoupit z VŘ i po Předložení nabídky, případně po Předložení dodatečné nabídky, a žádat vrácení složené Jistoty pro Soubor A i Jistoty pro Soubor B, aniž by to bylo považováno za Zmaření prodeje Vítězem VŘ, za splnění všech následujících podmínek:

- byl vyhlášen Vítězem VŘ výlučně ohledně Souboru A Předmětu prodeje nebo Souboru B Předmětu prodeje; a
- ohledně druhého souboru Předmětu prodeje byla uzavřena Kupní smlouva s jiným Účastníkem VŘ; a
- toto své právo uplatní nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že s jiným Účastníkem VŘ již byla uzavřena Kupní smlouva ohledně druhého souboru Předmětu prodeje.

Základní informace o VŘ dle článku 4 Podmínek VŘ

4.1.    Možnost vyjádřit zájem o koupi Předmětu prodeje a stát se Účastníkem VŘ má tuzemská či zahraniční právnická či fyzická osoba, která splňuje následující kritéria a učiní o nich odpovídající prohlášení adresované Prodávajícímu s uvedením přesného označení názvem (jménem), identifikačním číslem, pod nímž je zapsána ve veřejném rejstříku (rodným číslem, event. datem narození), sídlem (bydlištěm):

4.1.1.    má vážný zájem o koupi Předmětu prodeje za podmínek uvedených v Prospektu k VŘ;

4.1.2.    není v úpadku, ani proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebylo vůči ní vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku;

4.1.3.    nebyl vůči ní prohlášen konkurs, ani proti ní nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku;

4.1.4.    nebyla na její majetek nařízena exekuce, ani proti ní nebylo zahájeno exekuční řízení;

4.1.5.    nebylo vůči ní zahájeno řízení obdobné českému řízení konkursnímu, insolvenčnímu, vyrovnacímu, exekučnímu, a to dle zahraničních právních předpisů;

4.1.6.    není v likvidaci ani v procesu obdobném likvidaci podle zahraničních právních předpisů;

4.1.7.    není osobou, která nesmí nabývat majetek z majetkové podstaty Dlužníka dle § 295 IZ;

4.1.8.    není uvedena na seznamu osob, na něž dopadají mezinárodní sankce EU;

4.1.9.    není osobou zbavenou svéprávnosti nebo osobou, jejíž svéprávnost byla omezena;

4.1.10.    není z jiného důvodu omezena či vyloučena její způsobilost být Účastníkem VŘ, řádně plnit povinnosti z účasti ve VŘ a z dokumentů v jeho rámci odsouhlasených a uzavřených, zejména pak povinnosti vyplývající z Dohody o složení jistoty, Kupní smlouvy;

4.1.11.    má dostatek finančních prostředků za účelem úhrady Jistoty i Kupní ceny, tyto prostředky ani jejich část nepochází z trestné činnosti ani jiného nekalého zdroje a je plně oprávněna tyto bez dalšího užít k plnění svých závazků z VŘ vyplývajících; takovým použitím přitom nedojde k porušení žádné její povinnosti smluvně převzaté nebo jí uložené právním předpisem, zejména tím nedojde ke zkrácení jejích věřitelů;

4.1.12.    k uzavření příslušných smluv v rámci VŘ, tj. Kupní smlouvy a Dohody o složení jistoty, a k převzetí a plnění povinností z nich vyplývajících byly uděleny veškeré souhlasy (orgánů právnických osob či jiné) případně vyžadované právními předpisy a/nebo zakladatelskými či jinými dokumenty, jimiž se právní poměry zájemce řídí;

4.1.13.    prohlášení bylo podepsáno osobami oprávněnými za právnickou či fyzickou osobu jednat a platně ji zavazovat.

4.2.    Zájemce musí splňovat podmínky účasti po celou dobu své účasti ve VŘ. Zájemce je povinen zajistit, že prohlášení dle čl. 4.1 Podmínek bude pravdivé a úplné, a oznámit Insolvenčnímu správci a Vyhlašovateli každou změnu skutečností rozhodných pro posouzení, zda splňuje podmínky účasti ve VŘ, k níž dojde v jeho průběhu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů poté, kdy tato změna nastala a případně ji doložit originálem či úředně ověřenou kopií příslušné listiny. Přestane-li Účastník VŘ splňovat podmínky účasti ve VŘ dle odst. 4.1. těchto Podmínek, zaniká automaticky jeho účast ve VŘ, neurčí-li Prodávající jinak.

4.3.    Zájemce bere na vědomí, že veškerá komunikace, jejíž povaha to umožňuje, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, bude probíhat prostřednictvím e-mailu.

4.4.    Zájemce je povinen sledovat internetové stránky Vyhlašovatele www.verejnedrazby.cz, na nichž budou v souladu s Podmínkami a Vyhláškou zveřejňovány informace důležité pro VŘ a další práva a povinnosti Účastníků VŘ.


Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]