Evid. číslo: A6862

Opakovaný prodej RD č.p. 23 s hospodářskými budovami, pozemky celkem 5580 m², obec Holubov-Krasetín, Jihočeský kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 31.01.2023 12:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 13:11:31
Konec 08.03.2023 14:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 2 949 000 Kč
Aktuální cena 3 410 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 31.01.2023 12:00:00
Konec 08.03.2023 14:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 2 949 000 Kč
Aktuální cena 3 410 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Historie příhozů

Uživatel 17529 08.03.2023 14:24 3 410 000 Kč

Uživatel 17530 08.03.2023 14:22 3 400 000 Kč

Uživatel 17529 08.03.2023 14:21 3 360 000 Kč

Uživatel 17530 08.03.2023 14:18 3 350 000 Kč

Uživatel 17529 08.03.2023 14:16 3 335 000 Kč

Uživatel 17530 08.03.2023 14:14 3 330 000 Kč

Uživatel 17529 08.03.2023 14:12 3 320 000 Kč

Uživatel 17530 08.03.2023 14:11 3 300 000 Kč

Uživatel 17529 08.03.2023 14:11 3 255 000 Kč

Uživatel 17530 08.03.2023 14:08 3 250 000 Kč

Uživatel 17529 08.03.2023 14:07 3 240 000 Kč

Uživatel 17530 08.03.2023 14:04 3 230 000 Kč

Uživatel 17529 08.03.2023 14:01 3 210 000 Kč

Uživatel 17530 08.03.2023 13:59 3 150 000 Kč

Uživatel 17529 08.03.2023 13:59 3 100 000 Kč

Uživatel 17530 08.03.2023 13:57 3 000 000 Kč

Uživatel 17529 08.03.2023 13:56 2 980 000 Kč

Uživatel 17530 08.03.2023 13:55 2 970 000 Kč

Uživatel 17529 08.03.2023 13:55 2 960 000 Kč

Uživatel 17530 08.03.2023 00:15 2 955 000 Kč

Popis

Výrazné snížení ceny - opakovaný prodej RD č.p. 23 s hospodářskými budovami, pozemky celkem 5580 m², obec Holubov-Krasetín, Jihočeský kraj

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Dům je částečně podsklepený, ve sklepě je voda. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a střešními okny. Okna domu jsou plastová. Dveře domu jsou plastové. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dispozice:

V přízemí domu se nachází veranda (6,88 m2), obývací pokoj (57,45 m2), spíž (0,66 m2), WC (1,62 m2), koupelna s vanou (9,94 m2), chodba (12,80 m2) a komora (3,34 m2). V podkroví je koupelna se sprchovým koutem a s WC (9,19 m2), ložnice (22,34 m2), šatna (8,78 m2), chodba (14,48 m2), pokoj (16,47 m2) a pracovna (29,68 m2). Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou, plovoucí podlahou a parkety. Obklady jsou keramické. Dům prošel rekonstrukcí. Část domu je podmáčená a navlhlá.

Zděné hospodářské budovy se sedlovými střechami navazují na rodinný dům a dříve sloužily jako vepřín a doplňkové stavby.

Sítě: nemovitost je napojena na přípojku elektřiny a vodovodu - přípojky nebylo možné ověřit, vytápění domu je zajištěno krbovými kamny, ohřev teplé vody bojlerem

Adresa: Krasetín 23, 382 03 Holubov - Krasetín

GPS: 48.8801486N, 14.3168836E

Vzor kupní smlouvy je k dispozici v rámci přílohy aukce- soubor A6810_VZOR_Kupní smlouva.pdf

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení sp. zn. KSCB 41 INS 7777/2021

UPOZORNĚNÍ: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka stavby k pozemku / vlastníka pozemku ke stavbě dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.

Předkupní právo se týká pozemku par. č. 835/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 515 m2, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, LV 1012.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kupní cena vrácena vítězi aukce.

Předmět prodeje je obýván dlužníkem

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 (čtyřicetipěti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce