aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6355

Prodej areálu - Zámek Bzí s přilehlými budovami a pozemky, areál celkem 20 684 m², Dolní Bukovsko, Jihočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 13.09.2021 12:00:00
Aktuální čas 17.09.2021 17:32:32
Konec 21.10.2021 14:00:00
Zbývá 33 dni 20 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 4 220 000 Kč
Aktuální cena 4 220 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 90 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
P1080705.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej Zámku Bzí s přilehlými budovami a pozemky, areál celkem 20 684 m², Dolní Bukovsko, Jihočeský kraj.

Jedná se o prodej areálu se zámkem Bzí s rozsáhlým pozemkovým zázemím, jehož historie sahá až do 14. století – kompletní informace je možné najít ve znaleckém posudku, který je součástí příloh u aukce.

Členění areálu:

Budova s č.p. 11 – zámek
Zámecká budova má čtyřkřídlou blokovou dispozici s vnitřním nádvořím. Zámek je dlouhodobě neobýván a nevyužíván. Celkově stavebně- technický stav celého areálu odpovídá předcházející dlouhodobě zanedbané údržbě. Budova zámku má na JZ křídle a na polovině SZ křídla vyměněnou střešní krytinu a vyspravený krov, ostatní krytina je v dožilém stavu, na některých místech zcela chybí. Do objektu zatéká, jsou porušeny historické interiérové konstrukce. Chybí část výplní otvorů. Druhé nadzemní podlaží má podlahovou plochu 615 m2 (28 místností), první nadzemní podlaží bylo využíváno jako technická část objektu.

Budova s č.p. 10
Stavba je evidována jako objekt k bydlení. Přízemní zděný objekt s napojeným hospodářským zázemím.

Budova s č.p. 54
Přízemní zděný objekt se sedlovou střechou. Vzhled má klasicistní charakter s historizujícími doplňky ve štítu. Objekt byl novodobě upravován na prostory k bydlení (obklady dlažba, dispozičně upraven jako 1+1 s příslušenstvím).

Budova s č.p. 13
Hospodářská budovu uzavírající jižní stranu hospodářského dvora, zastřešená sedlovou střechou s polovalbami u štítu. Střední část objektu má zhroucené zastřešení, zhroucené klenby. Původně byl objekt využíván jako chlévy. Objekt pokračuje do východního křídla dvora. Střecha je sedlová, stropy klenbové. Objekt byl využíván jako sýpky, sladovna pivovaru.

Budova s č.p. 55
Rodinný dům je přízemní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou. Objekt je obýván. Dispozičně je objekt řešen jako 3+1 bez příslušenství.

Budovy s č.p. 50 a 51
Dvojdomek typu Okál, každý s vlastním vchodem, dispozičně řešeny zrcadlově. Dům má jedno nadzemní podlaží. Každý rodinný dům je řešen dispozičně jako 3+1 následně- suterén je využíván jako garáž a technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží vstupní prostor o výměře 4,50 m2, pokoje o výměře 11,90 m2 a 20,00 m2, kuchyně o výměře 6,40 m2, spíž o výměře 0,75 m2, WC o výměře 0,76 m2, koupelna o výměře 4,00 m2, chodba o výměře 4,50 m2, schodiště o výměře 1,50 m2, a v podkroví pokoj o výměře 18,00 m2. Podlahová plocha činí 72 m2.

Přístup do objektu je po zpevněné obecní cestě nebo přes pozemek parc.č. 1597/1, který je evidovaný jako ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek je ve spoluvlastnictví.

Areál zámku je oplocen z části provizorním plotem (kari sítě), z části pletivem do ocelových sloupků (na pokraji životnosti), zděným plotem. Objekt není volně přístupný.

Sítě: voda, elektřina

Termín konání prohlídek:
5.10.2021 ve 14:00 hod.
12.10.2021 ve 14:00 hod.

Místo konání prohlídky:
Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Bzí 11, 373 65 Dolní Bukovsko - Bzí, Česká republika, GPS souřadnice: 49.1825422N, 14.5427172E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit minimálně 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:   KSCB 28 INS 8706 / 2020

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost je zapsaná na státním seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 19580/3-452

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]