Evid. číslo: A5145

Prodej souboru 33 strojů a zařízení z majetku PAPCEL, a.s.

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 03.02.2020 10:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 11:09:43
Konec 1. kola 05.03.2020 18:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A5145
Čas předložení návrhů 2.kola do 06.03.2020 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 06.03.2020 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 40 064 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 4 000 000 Kč
Dosažená cena 47 500 000 Kč
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 03.02.2020 10:00:00
Konec 1. kola 05.03.2020 18:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A5145
Čas předložení návrhů 2.kola do 06.03.2020 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 06.03.2020 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 40 064 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 4 000 000 Kč
Dosažená cena 47 500 000 Kč

Popis

Nejvyšší konečná nabídka činí: 47,500.000,- Kč

Všichni účastníci tohoto výběrového řízení byli vyzvání k podání konečné nabídky a to v souladu s výzvou k podání Konečné nabídky, která je zveřejněna v příloze tohoto výběrového řízení.

Nejvyšší nabídka předložená ve 3. kole výběrového řízení činí: 46,600.000,- Kč

Highest offer from 3rd round is in amount of 46,600.000,-CZK

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 42,510.000,- Kč.

Highest offer from 2nd round is in amount of 42,510.000,- CZK.


Výběrové řízení na prodej souboru 33 strojů a zařízení z majetku PAPCEL, a.s.

3 round Tender of sale - set of 33 machines and equipment, english description below


English info – Mgr. Luboš Macháček, +420 605 341 674 , machacek@gaute.cz

Vyvolávací cena je vč. DPH v sazbě 22% (Papcel, a.s. je registrován jako plátce DPH v Itálii). 

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu ve znění dle vzoru kupní smlouvy, který je uveřejněn v příloze aukce - Vzor kupní smlouvy_A5145.pdf, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení o vítězné nabídce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v přiloženém znaleckém posudku – Příloha č. 1 – Znalecký posudek.pdf

Místo a termín prohlídky:      
Areál společnosti  PMT s.r.l., Via Valle Po 88,
12100 Cuneo, (CN), Itálie, GPS souřadnice: 44.4233444N, 7.5442519E

I. termín: 25.2.2020 ve 14:00 hod.      
II. termín 26.2.2020 ve 14:00 hod.

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 1 den (24 hodin) předem a to emailem na charvat@gaute.cz nebo na tel. +420 739 602 406 p. Charvát

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Místo předání: v areálu společnosti  PMT s.r.l., Via Valle Po 88, 12100 Cuneo, (CN), Itálie. GPS souřadnice: 44.4233444N, 7.5442519E

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka  PAPCEL, a.s., IČO 25350471. Insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, pod spisovou značkou KSOL 20 INS 17623/2019.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Toto výběrové řízení se řídí OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A5145, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) je provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit výhradně elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A5145, minimální požadovaná cena ve VŘ: 40,064.000,-Kč.

Termíny: Termín složení kauce: do 5.3.2020 do 18:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 6.3.2020 ve 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*:  6.3.2020 v  15:00.

Kauce: 4,000.000,-Kč

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Veškeré úkony činěné na www.verejnedrazby.cz se řídí českým právním řádem. Případné spory vzniklé z úkonů činěných na www.verejnedrazby.cz budou řešeny před českými soudy. Veškerá smluvní dokumentace je pouze v českém jazyce.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěného věřitele.

ENGLISH DESCRIPTION

3 round Tender of sale - set of 33 machines and equipment, english description below

The exact item list is given below in Annex 2 - A5145 SUBJECT OF SALE.pdf

For non-czech speaking customers we highly recommend to hire Czech lawyer for registration and biding.

Feel free to contact our external attorneys: Mgr. Petr Navrátil +420 734 230 130

Společná advokátní kancelář - JUDr. Kárim Titz karim.titz@sakbrno.cz, JUDr. Ludvík Ševčík ludvik.sevcik@sakbrno.cz or Mgr. Robert Pšenko robert@psenko.cz

Website: https://www.sakbrno.cz/cs/  phone: +420 542 134 273

High profile international legal companies could be found on the lists below

https://www.bestlawyers.com/current-edition/Czech-Republic

https://www.primerus.com/best-top-rated-lawyers-attorneys-czech-republic-cz.html

Starting price incl. VAT 22% (Italian rate),

Papcel is registered VAT payer in Italy, VAT regime depends on status of buyer

Detailed description of the subject of purchase is given in the attached Expert opinion - Příloha č. 1 – Znalecký posudek.pdf

Place of location and handover place:

PMT s.r.l., Via Valle Po 88, 12100 Cuneo, (CN), Italy, GPS: 44.4233444N, 7.5442519E

Terms of the tour:

I. term: 25th February, 2020 at 14:00 pm
II. term: 26th February, 2020 at 14:00 pm

Attendance at the tour must be confirmed no later than 1 day (24 hours) in advance by email to machacek@gaute.cz or via phone +420 605 341 674, Mr. Machacek.

3 round Tender - terms and conditions

minimal offer 40,064.000 CZK incl 22% Italian VAT

refundable deposit: 4,000.000 CZK

1st round  (qualification round) till 5.3.2020 18:00 (6pm czech time)

Those interested in participating in the tender must meet two conditions of first round till 5.3.2020 18:00:
- to pay the deposit of 4.000.000 CZK to the registered bankruptcy account SWIFT (BIC): GIBACZPX IBAN: CZ41 0800 0000 0044 3547 7359 (the deposit must be credited to the account
- to deliver signed contracts of participation – 3 original paré of attached Smlouva o složení kauce VŘ A5145 to adress GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno Czech Republic

2nd round (first offer) till 6.3.2020 12:00

who has met the qualification requirements for the first round can place an offer in 2nd round:

-  only electronically via www.verejnedrazby.cz/A5145 - minimal offer 40,064.000 CZK.

After the end of the 2nd round the value of the highest offer from the 2nd round is published transparently in description of the tender auction A5145.

3 highest offers are invited to 3rd (final) round to place their final offer. Offer from the 2nd round is binding for the 3rd round.

3rd round (final offer) till 6.3.2020 15:00

holders of the three highest affers are invited to 3rd round to make their  final offer. This offer cannot be lower than offer from the 2nd round.

The value of highest offer is published after the end of the 3rd round transparently in description of the tender auction A5145.

LEGAL NOTICE:

The subject of the purchase is sold as "standing and lying" (in total) within the meaning of §1918 of the Civil Code of Czech Republic.

The winner of the auction is obliged to sign a purchase contract no later than 30 days from the end of the tender. The purchase price must be paid by the winner of the tender before signing of the purchase contract by seller.

Assets of deptor -  company PAPCEL, a.s., IČO 25350471, registered in Czech republic are being sold in an insolvency proceeding (BANKRUPTCY). The insolvency proceeding is held at the Regional Court in Ostrava – Olomouc branch, under file proceeding number KSOL 20 INS 17623/2019.

All costs associated with  handover the subject of the purchase are borne by the buyer (auction winner).

Due to §295 of Czech insolvency Code person close to the deptor cannot acquire assets of deptor in insolvency proceeding. Czech law identify as a close person part of holding structured company or member of the creditors assembly.

Final price is subject to the approval of the creditor. Creditor can refuse all offers.

All acts performed on www.verejnedrazby.cz are governed by Czech law. Any disputes arising from actions taken at www.verejnedrazby.cz will be settled before Czech courts. All contractual documentation is in Czech language only.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce