aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4072

Veřejná dražba - ADMINISTRATIVNÍ A ŠKOLÍCÍ CENTRUM, užitná plocha kanceláří 810m2, Lovosice, okres Litoměřice

    Poslat aukci příteli

Aukce Dražba dobrovolná
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 25.04.2019 14:00:00
Aktuální čas 17.02.2020 22:04:26
Místo konání Přívozní 1240, 410 02 Lovosice, školící místnost s počítači v 1.patře budovy
Min. příhoz 10 000 Kč
Vyvolávací cena 30 373 783 Kč
Dražební jistota 2 500 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
CIMG4944.JPG
  • Nelze přihazovat na této stránce, nejde o elektronickou aukci. Dle dražební vyhlášky je nutná fyzická účast v místě a čase konání dražby.
 
Popis:
VEŘEJNÁ DRAŽBA - Administrativní areál - školící centrum při ulici Přívozní ve středové části města Lovosice. Kolaudace řádně proběhla v roce 2015. Užitná plocha budovy činí 810m2, výměra pozemků činí 2.504m2. Celkový stavebně technický stav je posudkem označen jako výborný.

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: it&t s.r.o., IČO 25422731, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 43 INS 6802/2017-A-137

Předmět dražby:
Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:
- pozemek parc.č. 989/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc.č. 992/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc.č. 992/2, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 992/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1240, obč. vyb., příslušná k části obce Lovosice,
- pozemek parc.č. 994/1, zahrada,
- pozemek parc.č. 994/2, zahrada,
- pozemek parc.č. 995, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 996/9, ostatní plocha, neplodná půda,
- pozemek parc.č. 997, zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 6300 pro katastrální území a obec Lovosice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Nájemní smlouvy na předmětu dražby váznoucí:
Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby váznou tyto nájemní smlouvy:
- nájemní smlouva ze dne 2.11.2015 s nájemcem Raeder & Falge s.r.o., IČO 287 14 989, se sídlem Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 410 02 ve znění dodatku č.1 ze dne 8.6.2017 a dodatku č.2 ze dne 3.10.2017. Nájemní smlouva je uzavřena s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Popis předmětu dražby a lokality:
Budova č.p. 1240:
Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou stavbu, která má dvě nadzemní podlaží s prosklenými obvodovými stěnami opatřenými vodorovnými slunolamy a plochou střechu. Vstup je orientovaný na jižní stranu směrem k ulici Přívozní. Prostory kanceláří a učeben jsou umístěny po obvodu objektu na severní, východní a jižní stranu. Stavba je napojena vlastními přípojkami na vodu z řadu, splaškovou kanalizaci do řadu, dešťovou kanalizaci svedenou do řeky Labe a el.nn.. Vytápění je provedeno z elektro kotle systémem kapilárních rohoží ve stropních konstrukcích. Ohřev TUV zajištěn bojlerem. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Rozvody vody jsou provedeny teplé i studené.

Dispoziční řešení a výměry
I.NP - konstrukční výška podlaží - 3,55m
schody, výtah - užitná plocha 24,03m2
kanceláře - užitná plocha 180,11m2
chodby, soc. zázemí - užitná plocha 189,4m2

II. NP - konstrukční výška podlaží - 3,95m
schody, výtah - užitná plocha 12,77m2
kanceláře - užitná plocha 311,17m2
chodby, soc. zázemí - užitná plocha 189,4m2

Příslušenství tvoří venkovní úpravy (opěrné zídky, venkovní terasy, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, venkovní betonové schody, studna pro tepelné čerpadlo, závlahový systém travnaté plochy, přípojky inženýrských sítí - voda z řadu, splašková kanalizace do řadu, dešťová kanalizace do řeky Labe, el.NN).

Místo zahájení dražby: Dražba se koná na adrese: Lovosice, ul. Přívozní 1240, PSČ 410 02, ve školící místnosti s počítači v 1.patře

Datum zahájení dražby: 25.4.2019

Čas zahájení dražby: 14:00 hod.

Nejnižší podání: 30,373.783,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP: 20,000.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 2,500.000,-Kč

Minimální příhoz: 10.000,-Kč

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 9.4.2019 v 11:00 hod.
II. prohlídka - dne 16.4.2019 v 11:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby tj. na adrese adrese Přívozní 1240, 410 02 Lovosice (GPS: 50.5168831N, 14.0569703E), s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Kontaktní osoba:
Petr Charvát, tel.: 739 602 406, mail: charvat@gaute.cz

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu předmětu dražby.
Přiložené soubory:
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]