Evid. číslo: A6735

Veřejná dražba - prvorepubliková golfová klubovna - resort - ubytování, restaurace - UP 782m², PZ 26.698m², k.ú. Klánovice,Praha

Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 22.03.2023 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 25.04.2024 14:12:45
Konec 22.03.2023 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 50 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 46 400 000 Kč
Aktuální cena 46 400 000 Kč
Dražební jistota 4 000 000 Kč
Upozornění Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 22.03.2023 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Konec 22.03.2023 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 50 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 46 400 000 Kč
Aktuální cena 46 400 000 Kč
Dražební jistota 4 000 000 Kč
Upozornění Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti G

Historie příhozů

Licitátor: 22.03.2023 14:00:00 46 400 000 Kč potřetí pro účastníka dražby č.596565, Udělen příklep. Přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena). Cena dosažená vydražením: 46 400 000. Kč, Vydražitel: č. 596565

Licitátor: Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby č.596565, udělím mu příklep.

Licitátor: 46 400 000 Kč podruhé pro účastníka dražby č.596565.

Licitátor: 46 400 000 Kč poprvé pro účastníka dražby č.596565.

22.03.2023 13:00:47 Uživatel (596565) provedl podání částkou 46 400 000 Kč

Licitátor: 22.03.2023 13:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A6735 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.

Popis

DRAŽBA - Prvorepubliková golfová klubovna - resort s ubytovací kapacitou, restaurací, klubovnou a dalším zázemím. Užitná plocha budovy 782m², pozemky 26.698m², k.ú. Klánovice, Praha. Původní stavba byla postavena kolem roku 1938 a byla využívána jako klubovna golfového klubu společně s 6 jamkovým hřištěm. V 50. letech minulého století byl provoz hřiště ukončen. V roce 2008 byla provedena kompletní rekonstrukce a přestavba do současné podoby. Celkový stavebně technický stav je znaleckým posudkem označen jako velmi dobrý.Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6735

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Drbalovo a.s. (dříve PERSEUS Health Resort a.s.), MSPH 76 INS 1755/2021

Předmět dražby:
Předmětem dražby jsou nemovité věci se všemi součástmi a příslušenstvím, a to:
- pozemek parc.č. 1101, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 260, obč. vyb., příslušná k části obce Klánovice,
- pozemek parc.č. 1102, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 1103/7, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
- pozemek parc.č. 1103/10, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 840 pro katastrální území Klánovice, obec Praha, vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Popis předmětu dražby
Stavba: budova občanského vybavení č.p. 260
Samostatně stojící nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím s účelově využívaným podkrovním prostorem pod sedlovou střechou. Půdorysný tvar do tvaru kříže tvoří čtyři křídla.

Dispoziční řešení:
1.NP - užitná plocha 549m2: v centrální části se nachází vstupní hala, odkud je schodiště do podkroví, vstup do východního a západního křídla, do prostoru „Pro shopu” a vstup pro zaměstnance do kuchyňských provozů. Ve východním křídle z chodby jsou přístupny sociální zařízení pro veřejnost a v konci je vstup do klubovny. Jižní a západní křídlo obsahují restaurační provozy s předpokládanou kapacitou 100 míst. V konci západního křídla je zimní zahrada. V severním křídle jsou umístěny všechny provozy.

Podkroví - užitná plocha 233m2: v centrální části jsou schody s halou. Nad kuchyní jsou dva pokoje se soc. zázemím a kancelář pro kuchyň. Chodba do východního křídla. Šatny personálu a jedna kancelář jsou umístěny nad východním křídlem spolu s ubytováním pro zaměstnance (3 pokoje), soc. zázemím (2x samostatné WC, 3x umývárna). Jedna kancelář je umístěna v části jižního křídla.

V půdním prostoru je umístěna strojovna vzduchotechniky.

Sítě: objekt je napojen na vodu, plyn, el. energii, kanalizace je svedena do jímky na vyvážení

Parkování je umožněno v dostatečné kapacitě na vlastním nezpevněném pozemku u budovy

Přístup je zajištěn z veřejné komunikace.

Dispoziční řešení, půdorysy jednotlivých podlaží, celkový popis staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek nemovité věci.pdf

Předmět dražby nebo jeho části jsou uzavřeny níže uvedené nájemní smlouvy:
- smlouva o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání uzavřená mezi Drbalovo a.s. (dříve PERSEUS Health Resort a.s.) (jako pronajímatel) a PERSEUS Facility Management s.r.o. (jako nájemce) ze dne 1.1.2021.
- smlouva o nájmu nemovitostí sloužících k podnikání uzavřená mezi PERSEUS Facility Management s.r.o. (jako pronajímatel) a Orbis Food s.r.o. (jako nájemce) ze dne 31.5.2021.

Dne 28.2.2023 byla insolvenčním správcem smlouva o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání ze dne 1.1.2021 uzavřená mezi Drbalovo a.s. (dříve PERSEUS Health Resort a.s.) (jako pronajímatel) a PERSEUS Facility Management s.r.o. (jako nájemce) vypovězena. Výpovědní doba činí 3 měsíce. Ve smyslu ust. § 2278 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, podnájem skončí nejpozději s nájmem. Výpověď je přiložena mezi přílohami dražby - Výpověď nájemní smlouvy.pdf

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 22.2.2023 v 11:00 hod.
II. prohlídka - dne 8.3.2023 v 11:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby tj. na adrese Axmanova 260/17, 190 14 Praha-Klánovice, GPS: 50.0906861N, 14.6601731E, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Datum zahájení dražby: 22.3.2023
Čas zahájení dražby: 13:00hod.

Datum ukončení dražby: 22.3.2023
Čas ukončení dražby: 14:00hod.
(automatické prodlužování o 5min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 46,400.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP ze dne 26.9.2022: 46,400.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 4,000.000,-Kč

Minimální příhoz: 50.000,-Kč

Kontaktní osoba:
Bc. Petr Charvát, tel.: 739 602 406, mail: charvat@gaute.cz
Bc. Petr Stejskal, tel. 739 003 015, mail: stejskal@gaute.cz

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu předmětu dražby.

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce