aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5241

VÝRAZNÁ SLEVA - Prodej budova pro komerci a bydlení v centru města Jablonec nad Nisou, užitná plocha 420m2, pozemek 1.477m2

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 11.03.2020 10:00:00
Aktuální čas 23.01.2021 09:10:45
Konec 1.kola 27.05.2020 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A5241
čas předložení návrhů 2.kola do 28.05.2020 12:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 3 640 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_4168.JPG
 
Popis:
Opakované výběrové řízení na prodej budovy s budoucím možným využitím pro komerci i bydlení v bezprostřední blízkosti centra Jablonce nad Nisou, při ulici Podhorská. Zastávka MHD přímo před domem, autobusové nádraží 300m, dálnice D35 vzádlena 9km. Parkování před domem či v průjezdu. Celková užitná plocha všech prostor 420m2, celková výměra pozemků 1.477m2. CENA BYLA SNÍŽENA O 30% A ČINÍ 70% HODNOTY ZNALECKÉHO POSUDKU!!!

Popis předmětu prodeje, výměry:
Budova je zděná, řadová, podsklepená se dvěmi nadzemními podlažími a podkrovím se sedlovou střechou. V minulosti budova sloužila jako prodejna autolaků, zadní trakt sloužil jako výroba a sklad. V současnosti jsou v obyvatelném stavu pouze prostory v 1.NP, které jsou po rekonstrukci před cca 7-mi lety. Prostory ve 2.NP a v 1.PP jsou ve stavu před rekonstrukcí a nejsou v součastnosti obyvatelné.

Dispoziční řešení:
V 1.NP je ve východní části objektu umístěn průjezd objektem, směrem do ulice na jih jsou orientovány 2 velké místnosti, jedna místnost je orientována do dvora na sever.
Ve 2.NP je v současnosti celkem 6 místností a prostory pro realizaci sociálního zařízení.
Podkroví není stavebně upraveno, nachází se zde otevřený půdní prostor.
V 1.PP se nachází 3 sklepní místnosti a chodba.
V současnosti objekt není žádným způsobem využíván. Jako nejlepší možné využití je:
1.NP jako nebytový prostor (kancelář / obchod / hospoda),
1.PP jako sklad a sklepy,
2.NP k bydlení nebo jako kanceláře.
K prostorám 1.NP bylo získáno stavební povolení na realizaci Sport baru, kolaudace ale na stavebním úřadě není.

IS: voda, plyn, elektřina, kanalizace, přístup z veřejné komunikace. Vytápění ústřední z plynové, TUV plyn kotel se zásobníkem.

Kategorie energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Dle platného územního plánu leži předmět prodeje v území "SC6" - plochy smíšené obytné- centrální s regulativem 6.

Jedná se o obytnou zónu, která by také měla poskytovat funkce občanské vybavenosti.

Přípustné využití:
domy smíšené funkce, specifické bydlení - zejména domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, občanské vybavení - základní, občanské vybavení - sport a rekreace - základní, bydlení – bytové domy, rodinné domy,

Podmínečně přípustné využití:
občanské vybavení – vyšší, občanské vybavení - sport a rekreace - vyšší, nerušící výroba / a nerušící výrobní služby, drobné podnikání a další (blíže specifikováno v územním plánu či znaleckém posudku).

Dispoziční řešení, popis staveb a jednotlivé výměry, územní plán a další skutečnosti jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídky:
I. prohlídka: 22.4.2020 v 11:00hod.
II. prohlídka: 20.5.2020 v 11:00hod.

Místo konání prohlídky:
Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Podhorská 796/33, 466 01 Jablonec nad Nisou.
GPS souřadnice: 50.7245850N, 15.1772453E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. St. 676 o výměře 722m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.
796, zp.využití výroba, v části obce Jablonec nad Nisou,
- pozemek parc.č. 1307/3 o výměře 755m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 13277 pro katastrální území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Jablonec nad Nisou.

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A5241, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit výhradně elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz

Forma prodeje:
Výběrové řízení je dvoukolové s následnou licitací v anglické aukci. První kolo seznámení se s předmětem prodeje+složení kauce a podepsání smlouvy o složení kauce. Ve druhém kole uchazeči předkládají nabídky. Pro účastníky jejichž nabídka skončí na 1-5 místě (o pořadí rozhoduje výše předložené ceny), bude v systému www.verejnedrazby.cz spuštěno finální, tzv. třetí kolo, které proběhne v samostatné anglické aukci, v rámci které tito účastníci budou o výslednou kupní cenu licitovat.

Minimální požadovaná cena:  3,640.000,-Kč
Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 12.8.2019: 5,200.000,-Kč

Termíny:
Termín složení kauce a doručení podepsané Smlouvy o složení kauce: do 27.5.2020 do 17:00 hod.
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 28.5.2020 do 12:00 hod.
Termín konání samostatné anglické aukce (3.kolo)*: 29.5.2020 ve 12:00 hod.

Kauce: 300.000 Kč.

*samostatné anglické aukce (tzv. třetího kola tohoto VŘ) se mohou účastnit zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním až pátém místě (tito zájemci budou neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola a tato částka bude vyvolávací cenou v tzv. třetím kole, tj. v samostatné anglické aukci.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka OSF 2000, s.r.o.. 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení uzavřena nejpozději do 60 dnů ode dne skončení třetího kola výběrového řízení, tj. nejpozději do 28.7.2020.Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před uzavřením kupní smlouvy.  

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]