aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3298

Zastavitelný pozemek zahrady o ploše 659 m2, ul. Leska Horní, Znojmo, Jihomoravský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 15.03.2018 16:33:00
Aktuální čas 31.03.2023 06:11:29
Konec 16.07.2018 12:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 527 000 Kč
Aktuální cena 1 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 26 350 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Uvodni.jpg
 
Uživatel 1033716.07.2018 12:07:141 000 000
Uživatel 1000316.07.2018 12:04:54 960 000
Uživatel 1033716.07.2018 12:01:12 950 000
Uživatel 1033116.07.2018 11:59:27 915 000
Uživatel 1000316.07.2018 11:58:21 910 000
Uživatel 1004716.07.2018 11:58:20 905 000
Uživatel 1033716.07.2018 11:54:25 900 000
Uživatel 1000316.07.2018 11:53:02 860 000
Uživatel 1004716.07.2018 11:49:21 855 000
Uživatel 1033716.07.2018 11:48:07 850 000
Uživatel 1004716.07.2018 11:43:57 825 000
Uživatel 1033716.07.2018 11:33:26 820 000
Uživatel 1000316.07.2018 07:00:04 805 000
Uživatel 1004710.07.2018 17:45:51 800 000
Uživatel 997709.07.2018 19:44:50 720 000
Uživatel 1004709.07.2018 15:33:33 700 000
Uživatel 997709.07.2018 12:52:55 620 000
Uživatel 1004709.07.2018 09:09:02 600 000
Uživatel 1030320.06.2018 20:02:27 527 000
Popis:

! Prohlídky nemovitosti bohužel nebudou možné, insolvenční dlužnice i přes opakované výzvy odmítla umožnit přístup.

Aukce na pokyn insolvenčního správce prodloužena do 16.07.2018! Jedná se o poslední posunutí termínu ukončení aukce. Insolvenční dlužnice přislíbila součinnost ohledně provedení prohlídky, jakmile bude stanoven termín prohlídky, zveřejníme jej zde.

Zastavitelný pozemek zahrady o ploše 659 m2, ul. Leska Horní, Znojmo, Jihomoravský kraj - prodlouženo do 15.05.2018

Pozemek parc. č. 3712/2 v k.ú. Znojmo je situovaný v původně zahrádkářské osadě, severně od centrální zastavěné části města, v lokalitě zvané Horní Leska. Jedná se o rozvojovou lokalitu s možnou budoucí výstavbou rodinných domů, na mírně svažitém jižně orientovaném pozemku, v blízkosti Nemocnice Znojmo. Tvar pozemku je přibližně trojúhelníkový. Na severní a severozápadní straně pozemek sousedí s nezpevněnou přístupovou komunikací. Na východní straně pozemek sousedí se zahradou u rodinného domu č.p. 1566. Na jihozápadní straně pozemek sousedí se zahradou na parc.č.3712/1 u rodinného domu č.p. 3691. Pozemek je využíván ve funkčním celku s rodinným domem č.p. 3691 pod jednotným oplocením. Součástí pozemku jsou trvalé porosty standardního rozsahu. Na pozemku se nachází venkovní úpravy v podprůměrném technickém stavu. Jedná se o oplocení z drátěného pletiva podél přístupové komunikace a kovovou vjezdovou bránu.

Výhody: klidná lokalita, možnost napojení na inženýrské sítě, dle územního plánu lze využít jako stavební pozemek pro bydlení v rodinných domech.

Přístup k pozemku je umožněn po veřejné nezpevněné komunikaci na pozemku parc.č. 5500, ost. plocha - ost. komunikace, parc.č. 3711/1 ostatní plocha, parc.č. 5537 ost. plocha - ost. komunikace v k.ú. Znojmo-město vše ve vlastnictví Města Znojma a na parc.č. 1139/5 ost. plocha - ost. Komunikace v k.ú. Kuchařovice ve vlastnictví Obce Kuchařovice. Dle územního plánu města Znojma lze pozemek napojit na hlavní řady inženýrských sítí (plyn, el.nn) značené jako stávající a (vodovod a kanalizaci) značené jako návrhové. Veškeré řady IS jsou v územním plánu vedeny v přístupové komunikaci k pozemku.

Dle platného územního plánu leží pozemek ve stavební ploše s funkčním využitím B/d - bydlení/rodinná volná zástavba.

GPS: 48°51'57.24"N, 16°03'08.54"E

Cena obvyklá dle znaleckého posudku: 659.000,- Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 40 INS 25064/2016

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení zajištěného věřitele. Neschválí-li zajištěný věřitel tuto cenu do 15 dní od okamžiku ukončení aukce, kupní smlouva nebude uzavřena.

UPOZORNĚNÍ: Na nemovitosti je uzavřena nájemní smlouva (k nahlédnutí v přiložených souborech), kterou insolvenční správce již vypověděl a nyní běží výpovědní lhůta.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 10 dnů od schválení kupní ceny zajištěným věřitelem. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Případné náklady na svěřenskou správu notáře, advokáta, banky či obdobné osoby, bude-li svěřenskou správu v souvislosti  s uzavřením kupní smlouvy Kupující chtít využít,  nese Kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]