aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6930

Prodej komerčního objektu vč. vybavení, obec Hradec Králové, z majetku dlužníka Československé úvěrní družstvo v likvidaci

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 03.04.2023 11:00:00
Aktuální čas 22.09.2023 11:25:07
Konec 25.05.2023 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 100 000 000 Kč
Vyvolávací cena 20 310 000 Kč
Aktuální cena 20 310 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_3925.JPG
 
Uživatel 190125.05.2023 12:52:1920 310 000
Popis:
Prodej komerčního objektu včetně vybavení, Gočárova třída, obec Hradec Králové, z majetku dlužníka Československé úvěrní družstvo v likvidaciNemovitost se nachází v širším centru města Hradec Králové na strategickém místě mezi hlavním vlakovým a autobusovým nádražím a historickým centrem města. V těsné blízkosti se nachází obchodní centrum AUPARK.

Objekt je dvoupodlažní, podsklepený s využitým podkrovím. Je napojen na veškeré inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, plyn). V roce 2006 – 2008 proběhla celková rekonstrukce.
Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán.
 
Adresa : Gočárova třída 312/52, Hradec Králové, GPS : 50.2119694N, 15.8109958E

Předmět prodeje tvoří :
věci nemovité:
- pozemek parc.č. St.634, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je 
  stavba : Pražské Předměstí, č.p. 312, jiná st.
- pozemek parc.č. 623/6, ostatní plocha

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 25589 pro katastrální území Pražské Předměstí, obec Hradec Králové, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Hradec Králové, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

věci movité :
- vybavení nemovitosti v soupisu MP pod položkou č.2 - specifikace v příloze Předmět prodeje.pdf

Zastavěná plocha : 324 m2
Užitná plocha : 867 m2
Výměra pozemku : 353 m2
 
Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze této aukce. Půdorysy objektu jsou přiložené níže v přílohách aukce.

Prodávající prohlašuje, že na předmět prodeje není uzavřena žádná Smlouva o nájmu prostoru.
 
Prohlídky : v úterý 25.4.2023 ve 12 hod. a v úterý 16.5.2023 ve 12 hod., na adrese Gočárova třída 52, Hradec Králové. Účast na prohlídce je třeba oznámit minimálně 24 hodin předem, a to mailem na: kunstova@gaute.cz..
 
Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. věřitelským výborem, uzavřít Kupní smlouvu. Vítěz aukce je vázán zněním vzorové Kupní smlouvy, která je uvedena v Příloze č.5 Smlouvy o složení kauce.
Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Konečná kupní cena podléhá schválení věřitelského výboru.

Celková kupní cena bude v kupní smlouvě rozdělena na kupní cenu připadající na nemovité věci ( 99,85% z celkové kupní ceny) a kupní cenu připadající na věci movité ( 0,15 % z celkové kupní ceny).

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka Československé úvěrní družstvo v likvidaci ( řízení vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 16182/2021). Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Smlouva o složení kauce:
Pro možnost účasti v této aukci je provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen.Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - A6930 Smlouva o složení kauce.pdf. Součástí Smlouvy o složení kauce je  Příloha č.2 - Identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta pro účely zákona č.253/2008 Sb., v platném znění - tzv.AML zákon.Podrobný manuál, jak správně vyplnit Přílohu č.2 Smlouvy o složení kauce je uveřejněn v přílohách aukce -A6930 Manuál pro vyplnění Přílohy č.2 Smlouvy o složení kauce_AML.pdf.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.

Podmínky prodávajícího   -
 - věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;
- kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;
- kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;
- prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;
- kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;
- kupující hradí poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a případné správní poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z katastru nemovitostí.
- prodávající nečiní k předmětu prodeje žádná prohlášení ani ujištění a koupě předmětu prodeje je výlučnou odpovědností a rizikem kupujícího; 
- kupující je povinen akceptovat vzorovou kupní smlouvu a podmínky koupě v ní uvedené;
- uzavření kupní smlouvy a prodej předmětu prodeje je na výlučném uvážení prodávajícího, který je oprávněn z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu kupní smlouvu neuzavřít a předmět prodeje či kteroukoli jeho část neprodat, přičemž prodej předmětu prodeje podléhá souhlasu věřitelského orgánu v insolvenčním řízení, který bude o udělení či neudělení souhlasu rozhodovat až na základě výsledku aukce;
- zpeněžení předmětu prodeje dále podléhá souhlasu insolvenčního soudu.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]