aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3402

Prodej Soubor zařízení pro tažení plášťů chladicích věží s přirozeným tahem z majetku společnosti Chladicí věže Praha, a.s.

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 29.04.2020 10:00:00
Aktuální čas 19.04.2021 10:11:42
Konec 1.kola 01.07.2020 15:00:00
Místo předložení návrhu Gaute a.s., Lidická 21, 602 00 Brno - recepce v 5. patře
čas předložení návrhů 2.kola do 02.07.2020 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 03.07.2020 12:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena Ne
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 1 000 000 Kč
 
foto3.jpg
 
Popis:

POZOR: Výběrové řízení bylo prodlouženo do 1.7.2020

Prodej Soubor zařízení pro tažení plášťů chladicích věží s přirozeným tahem z majetku společnosti Chladicí věže Praha, a.s.

For english language info read a document Information memorandum enclosed below or call Mr. Machacek +420605341674

Nabídková cena je cenou vč. DPH v sazbě 21%. Konečná cena je cenou vč. DPH v sazbě 21%.

Prodej souboru zařízení – souprava pro tažení železobetonových plášťů chladících věží typu ITT posuvné lešení, překládané bednění, sestávající z těchto komponentů: startovací dráhy, stožáry, lávky, bednící desky, svislé převázky, zámky bednění, kotevní materiál, příslušenství a elektrická výstroj.

 Výrobce zařízení:

Chladicí věže Praha, a.s.

Politických vězňů 912/10

110 00 Praha 1

Česká republika

Registrační údaje zařízení:

Název: Soubor zařízení pro tažení plášťů chladicích věží

Označení: SZ-l

Rok výroby: 2011

Série: 1 

Jedná se o prodej majetku v rámci insolvečního řízení MSPH 96 INS 7425 / 2015


Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v přiloženém znaleckém posudku A3402_Znalecký posudek_Chladící věže Praha.pdf

Organizátor upozorňuje, že současně s tímto výběrovým řízením organizuje rovněž výběrové řízení č. A5220 konané na adrese www.verejnedrazby.cz/A5220 – jehož předmětem je prodej movitých věcí zapsaných v majetkové podstatě dlužníka pod položkami soupisu č. 158 a 159 zveřejněném na listu B ze dne 30.9. 2015 – Zkušební stolice a Zkušební polygon. 

Místo prohlídky:

část předmětu prodeje se nachází v areálu Jiří Řebíček - Metalplast, s.r.o., Starohradská 569, Dolní Předměstí. PSČ. 572 01, Polička, a část předmětu se nachází v areálu dlužníka v obci Slané, okres Kladno.

Termín prohlídky:

Prohlídky předmětu prodeje jsou pro Zájemce možné po předchozí telefonické domluvě, a to kdykoliv v průběhu Výběrového řízení, nejpozději dne 12.6.2020. Sjednání termínu prohlídky je možné mailem na charvat@gaute.cz nebo telefonicky na tel. +420 739 602 406.

Minimální požadovaná cena ve VŘ: NENÍ STANOVENA.

Termíny: Termín pro složení kauce + doručení smlouvy  (1.kolo): do 17.6.2020 do 15:00,
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 18.6.2020 do 12:00,
Termín podání finální nabídky (3.kolo - je-li konáno):19.6.2020 do12:00. 

Kauce: 1,000.000,-Kč 

Toto výběrové řízení se řídí OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A3402, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Podmínky a upozornění

Pro možnost účasti v tomto výběrovém řízení je provozovatelem v rámci 1. kola požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf. Zájemci, kteří splní podmínky 1. kola, jsou vpuštěni do 2. kola. V rámci 2. kola zájemci předkládají své nabídky v zapečetěné obálce označené „CHLADÍCÍ VEŽE PRAHA – PRODEJ SOUBORU ZAŘÍZENÍ – NEOTEVÍRAT.  

Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Finální nabídku v rámci 3. kola podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). 3. kolo proběhne formou předkládání obálek stejným postupem, jako ve druhém kole, s tím, že Prodávající může stanovit minimální výši nových nabídek ("Navýšené nabídky), nebo bude třetí kolo uskutečněno formou anglické aukce („Finální aukce“).

Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Vítěz aukce je povinen uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní či kupní smlouvu ve znění dle vzoru, který je uveřejněn v příloze aukce - Vzor SoSBK_A3402.pdf nebo Vzor kupní smlouvy_A3402.pdf, a to nejpozději do 45 dnů ode dne oznámení o vítězné nabídce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Místo předání: část předmětu prodeje se nachází v areálu Jiří Řebíček - Metalplast, s.r.o., Starohradská 569, Dolní Předměstí. PSČ. 572 01, Polička, a část předmětu se nachází v areálu dlužníka v obci Slané, okres Kladno.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Veškeré úkony činěné v tomto výběrovém řízení se řídí českým právním řádem. Případné spory vzniklé z úkonů činěných na www.verejnedrazby.cz budou řešeny před českými soudy. Veškerá smluvní dokumentace je pouze v českém jazyce. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěného věřitele.


!!! ENGLISH INFO

End of the 1st round                17. 6. 2020 15:00
Place of submission of proposal        GAUTE, a.s., Lidická 26, 60200 Brno (only paper proposal)
Refundable deposit                1.000.000,-Kč
End of the 2nd round                18.6.2020 12:00
End of the 3rd round                19.6.2020 12:00*

In order to be able to participate in this tender, the Candidate is required to conclude a Deposit Agreement within the first round. The Deposit Agreement must be concluded in writing and the signature on the Deposit Agreement must be officially verified due to czech law. This is available to those interested in the system after registration - Deposit Agreement.pdf. Applicants who meet the conditions of the 1st round are admitted to the 2nd round. In the 2nd round, the interested parties submit their proposal in a sealed envelope marked “COOLING TOWERS PRAGUE - SALE OF THE SET OF EQUIPMENT - DO NOT OPEN.“

 

Immediately after the second round, the value of the highest bid from the second round is published. The final bid in the 3rd round is submitted by candidates whose bid in the 2nd round was placed in the first or second or third place (these candidates will be immediately informed by e-mail or telephone). The third round will take the form of submission of envelopes in the same way as in the second round, except that the Seller may set a minimum amount of new bids ("Increased bids"), or the third round will take place in the form of an English auction ("Final Auction").

 

Immediately after the evaluation of the 3rd round, the highest proposal from the third round is published (= final highest bid).

 

The winner of the auction is obliged to conclude a contract on a future purchase or purchase contract which is published in the annex to the auction, no later than 45 days from the date of notification of the winning proposal. The purchase price must be paid by the winner of the auction before signing the purchase contract.

!!! Уведомление и условия

 Условия участия:

 Сроки:

Срок для внесения денежного залога + предоставление договора (1. тур): до 17. 6. 2020 до 15:00,

Срок подачи ценового предложения (2. тур): 18. 6. 2020 до 12:00,

Срок подачи финального предложения (3. тур – если будет): 19. 6. 2020 до 12:00.

Этот тендер регулируется ТОРГОВЫМИ УСЛОВИЯМИ ТЕНДЕРА, которые опубликованы в рабочей документации этого аукциона.

Чтобы иметь возможность принять участие в тендере, в рамках 1. тура организатором требуется заключение договора о внесении денежного залога. Договор о внесении денежного залога должен быть заключен в письменной форме, а подпись должна быть нотариально заверена. Договор будет участникам предоставлен после регистрации в системе, как Smlouva o složení kauce в формате .pdf. Все кандидаты, которые выполнили условия 1. тура, будут допущены во 2. тур. Кандидаты, в рамках 2. тура, подают свои заявки в запечатанном конверте обозначенном „CHLADÍCÍ VEŽE PRAHA – PRODEJ SOUBORU ZAŘÍZENÍ – NEOTEVÍRAT“.

Сразу после оценки 2. тура будет опубликовано наивысшее предложение 2. тура. Финальное предложение в рамках 3. тура подают те кандидаты, предложения которых заняли в рамках 2. тура первое, или второе, или третье места (эти кандидаты будут немедленно проинформированы по электронной почте, или по телефону). 3. тур будет проходить в форме запечатанных конвертов, так же, как и во 2. туре, только с той разницой, что продавец может установить минимальную сумму новых предложений, или же будет 3. тур проходить формой английского аукциона.

Сразу после оценки 3. тура будет опубликовано наивысшее предложение 3. тура (= финальное наивысшее предложение).

 Победитель аукциона обязан заключить договор о будущем договоре купли-продажи, или договор купли-продажи согласно образцу, опубликованному в приложении к аукциону, не позднее 45 дней с даты уведомления о победившем предложении. Цена покупки должна быть победителем аукциона оплачена еще перед подписанием договора купли-продажи.

 Место предоставления: одна часть предмета продажи находится на территории Jiří Řebíček - Metalplast, s.r.o., Starohradská 569, Dolní Předměstí. PSČ. 572 01, Polička, а вторая часть предмета продажи находится на территории должника в городе Slaný, в районе города Kladno.

Все расходы, связанные с приёмкой предмета аукциона, оплачивает покупатель (победитель аукциона).

Предмет аукциона продается в состоянии, как он есть (целиком) на основании § 1918 Гражданского кодекса Чешской Республики.

Все действия, совершаемые в этом тендере, регулируются чешским законодательством. Возможные споры, возникшие в связи с действиями, совершенными на www.verejnedrazby.cz, будут решаться чешскими судами. Вся договорная документация исключительно на чешском языке.

Согласно положения § 295 абзац 1 Закона о несостоятельности, должник, близкие ему лица и лица, образующие с ним концерн, не могут приобретать имущество, принадлежащее имущественной сущности.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]