aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6230

Prodej ubytovacího zařízení k rekonstrukci nebo demolici 1212m2, pozemky celkem 8633 m2, dle ÚP plochy bydlení, Ostravice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 12.07.2021 16:06:00
Aktuální čas 02.07.2022 06:50:16
Konec 12.08.2021 15:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 8 500 000 Kč
Aktuální cena 10 600 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1 (4).jpg
 
Uživatel 1788812.08.2021 15:10:4510 600 000
Uživatel 1787912.08.2021 15:10:0910 550 000
Uživatel 1788812.08.2021 15:08:2710 400 000
Uživatel 1787912.08.2021 15:07:5610 300 000
Uživatel 1788812.08.2021 15:06:4110 200 000
Uživatel 1787912.08.2021 15:06:0710 150 000
Uživatel 1788812.08.2021 15:05:0910 000 000
Uživatel 1787912.08.2021 15:04:389 900 000
Uživatel 1788812.08.2021 15:02:309 800 000
Uživatel 1787912.08.2021 15:02:079 700 000
Uživatel 1788812.08.2021 15:01:239 600 000
Uživatel 1787912.08.2021 15:00:519 500 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:59:429 400 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:58:599 350 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:58:139 300 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:57:579 255 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:54:389 200 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:54:119 155 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:52:269 140 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:51:519 125 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:51:089 100 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:50:299 090 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:49:429 030 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:49:169 020 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:48:209 000 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:47:548 990 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:47:118 960 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:46:408 950 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:46:068 930 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:45:298 920 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:44:398 890 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:44:088 880 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:43:438 860 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:43:008 850 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:42:408 810 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:42:118 800 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:41:338 780 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:40:498 770 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:39:538 760 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:39:328 750 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:35:528 690 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:34:598 680 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:33:178 630 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:32:548 620 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:31:078 610 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:30:178 600 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:29:068 590 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:27:548 580 000
Uživatel 1788812.08.2021 14:27:228 560 000
Uživatel 1787912.08.2021 14:26:048 550 000
Uživatel 1788812.08.2021 12:33:238 500 000
Popis:

Prodej ubytovacího zařízení k rekonstrukci nebo demolici, podlahová plocha 1212m2, pozemky celkem 8633 m2, dle územního plánu plochy bydlení v bytových domech, Ostravice, Moravskoslezský kraj

Objekt je delší dobu nevyužíván

Bývalý rekreační objekt je vystavěn jako samostatná stavba a má celkem 2 nadzemní podlaží. Stavba není podsklepená, nachází se zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Stavba pochází dle znaleckého posudku z roku 1970. Základy jsou betonové, konstrukce objektu je z cihel a tvárnic, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou tvořeny dřevěné. Střecha rekreačního objektu je asymetrická sedlová, střešní krytinu tvoří plechové šablony a pro klempířské prvky byl použit plech. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a zateplení pláště není provedeno.

Sítě: elektřina o napětí 230V a 400V, rozvod pélynu k dispozici, nyní odpojeno

Voda ze studny, odpadní vody jsou svedeny do jímky

Objekt je bez vytápění a nejsou zde namontována topná tělesa. Prostor nedisponuje zdrojem teplé vody.

Ubytovací zařízení má stěny v dezolátním stavu, okna jsou v dezolátním stavu, podlahy v jednotce jsou v dezolátním stavu, vybavení je v dezolátním stavu a rozvody jsou v dezolátním stavu. Stav ubytovacího zařízení je vlivem zanedbané údržby, dlouhodobého neužívání a vlivem zničení a zcizení vnitřního vybavení špatný.

Součástí areálu jsou vedlejší stavba sociálního zařízení, 2 ks rekreačních chatek z původních 8, zpevněná plocha původního hřiště a venkovní bazén.

Objekt se nachází v lokalitě s nízkým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

Podrobnosti ve znaleckém posudku ke stažení pod textem

UPOZORNĚNÍ!!!

Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce. Uživatel vstupem do aukce (uhrazením kauce) akceptuje vzor kupní smlouvy zveřejněný v přílohách aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Prodej v rámci insolvenčního řízení sp.zn.: KSOS 34 INS 6598/2019 dlužníka IRP Krejčí, s.r.o. "v likvidaci", se sídlem: Jiřího Herolda 1564/2, PSČ 700 30 Ostrava - Bělský Les, IČ: 25855557

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]